תנאי השימוש, מדיניות הפרטיות ומדיניות הביטולים

הגדרות:

המשתמש: לקוח יחיד או ישות

עסקאות:

 1. שירותי הזמנה:

השכרת עמדה ב-Beachub

השכרת חלל צוות ב-Beachub

 1. שירותי מועדון חברים:

רכישת מנוי הצטרפות לקהילה הוירטואלית של Beachub

 1. שירותי צד ג’ (ספקים):

הזמנת פעילות המוצעת ע”י צד ג’

רכישת מוצר בחנות הדיגיטלית

המלצות

המזמין: משתמש שהשלים עסקה

הפעולות: שימוש באתר, הזמנת שירות (= ביצוע עסקה), מימוש שירות, הגבלת אחריות במתחם עצמו, מגבלות החלות על המשתמשים במתחם עצמו, ביטול הזמנה

שימוש באתר זה www.beachub.co.il מהווה הסכמה לתנאי השימוש שלהלן, שנקבעו על ידי Beachub. אתם מצהירים ומתחייבים כי (1) קראתם, הבנתם והסכמתם לתנאים אלה ולמדיניות הפרטיות; (2) הנכם לפחות בני 18 שנה; (3) יש לכם כל ההיתרים הנחוצים להשתמש בשירותים וכן (4) אתם פועלים מטעם ישות חוקית ומאשרים שקיבלתם את תנאים אלה כפרט ובשם ישות כאמור ואתם מוסמכים להתקשר בתנאים אלה מטעם הישות.

במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהלן (“תנאי השימוש”), עליך להימנע מכל שימוש באתר.

כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה נגד האתר Beachub ו/או כל מי מטעמה.

Beachub שומרת את הזכות לשנות או לעדכן את התנאים והשירותים בכל עת ללא הודעה מראש לרבות עדכונים ושינויים או הסרה של פונקציות שהיו זמינות קודם לכן. בהמשך שימוש בשירותים אתם נחשבים כאילו קיבלתם את התנאים ששונו או עודכנו כאמור.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

א. השימוש באתר

 1. כללי

1.1. האתר מופעל על ידי  Beachubומספק שירות מקוון (On-line) ברשת האינטרנט, המספק שירותי הזמנה (“ההזמנה”) להשכרת עמדת עבודה ו/או להשכרת חללי צוות במתחם Beachub, רכישת מנוי (“רכישת מנוי”) הצטרפות לקהילה הוירטואלית של Beachub (“שירות מועדון חברים”) ופלטפורמה להזמנת פעילויות (“הזמנת פעילות”), ולרכישת מוצרים והמלצות (“שירותי צד ג”).

1.2. על ידי שימוש באתר, המשתמש (“לקוח יחיד” ו/או “ישות” לפי העניין) מסכים לנהוג על פי כל תנאי השימוש המפורטים לעיל ולהלן.

1.3. המשתמש הינו האחראי הבלעדי להגנה על סודיות הסיסמא/ות לאתר ו/או בכל הקשור בו. המשתמש מתחייב לשמור את סיסמת השימוש באתר בסודיות ולא לגלותה לצד שלישי.

1.4. המשתמש מכיר בכך שהשימוש באינטרנט עשוי להיות כרוך בהפרעות שאינן בשליטת Beachub ומאשר כי Beachub או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל שיבוש ברצף השירות ו/או לכל שיבוש ו/או איבוד המידע בזמן העברת מידע על גבי האינטרנט. הנך פוטר את Beachub ו/או מי מטעמו בגין כל נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שייגרמו לך עקב האמור לעיל.

1.5. Beachub לא תשא במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הזמנה, רכישת מנוי ו/או הזמנת שירותי צד ג’ על ידי המשתמש לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת מהמשתמש מלבצע פעולה באתר או לעדכן הזמנה ו/או רכישה.

1.6. ל- Beachubתהיה הזכות, בכל עת, לשנות ו/או להפסיק כל מאפיין ו/או תכונה ו/או שימוש של האתר, לרבות תוכן, שעות פעילות וציוד הנדרש לצורך גישה ושימוש באתר. Beachub רשאית להפסיק הפצתו של כל מידע, רשאית לשנות או להפסיק כל שיטת העברת מידע ורשאית לשנות את מהירויות העברת המידע או כל מאפיין אותות ו/או מאפיין שידור אחרים, הכל לפי שיקול דעתה וללא צורך לתת הודעה כלשהי מראש.

1.7. כל אדם וישות רשאים להשתמש באתר אם הינם בעלי כשרות משפטית לביצוע פעולות מחייבות באתר, הינם בגיל מספק על פי חוק ליצור חוזה מחייב (18+) הינם בעלי תיבת דואר אלקטרוני עדכנית ובעלי כרטיס אשראי בתוקף.

1.8. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא Beachub רשאית למנוע מכל אדם וישות להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש ומבלי חובה לנמק את החלטה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, רשאית Beachub למנוע מכל אדם וישות את השימוש באתר, בין השאר, בכל אחד מהמקרים הבאים: אם הופרו תנאי השימוש; אם נמסרו פרטים שגויים שלא בתום לב; אם בוצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע ב- Beachubו/או במי מטעמה, בפעילות התקינה של האתר ו/או של המתחם, בקהילה; אם כרטיס האשראי שפרטיו נמסרו לאתר נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

1.9. Beachub רשאית בכל עת לשנות את תנאי השימוש על פי שיקול דעתה הבלעדי ואף ללא סיבה וכן ללא חובת נימוק וללא חובה למסור הודעה בנדון. שינוים אלו יכולים לכלול, בין השאר, שינוי עלויות ו/או הוספת תשלומים.

1.10. כל שינוי בתנאי השימוש יחול באופן מידי על כל משתמשי האתר החל ממועד השינוי וכל שימוש באתר על ידי המשתמש אחרי ביצוע השינויים האמורים תחשב הסכמה וקבלה של השינויים האמורים.

1.11. אנו ממליצים לך לקרוא מחדש, מעת לעת, את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלנו, כדי להתעדכן בשינויים.

1.12. האתר הינו קניינה הפרטי של Beachub או שנעשה בו שימוש בהתאם להרשאה מפורשת מבעל הזכויות. כל העתקה, שכפול, יצירת קישור או שינוי בדרך כזו או אחרת של האתר מבלי הסכמה מוקדמת מפורשת בכתב מ-Beachub או מי מטעמה אסורים בהחלט. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות יוצרים, זכויות סימני מסחר או זכויות קניין רוחני אחרות, באופן שעלול להשית על המשתמש עונשים ו/או קנסות פלילים ו/או אזרחיים.

1.13. האתר מכיל חומר המוגן על פי דיני זכויות יוצרים, סימני מסחר ותוכן ומידע קנייני אחר, לרבות טקסט, תוכנה, תמונות, וידאו, גרפיקה, מוזיקה וצלילים. למשתמש אסור להעתיק, לשנות, להשתתף בהעברה או מכירה, ליצור עבודות נגזרות או לנצל את התוכן באתר בכל אופן אחר, בשלמותו או בחלקו, אלא אם נקבע אחרת במפורש על פי חוק או ניתן אישור מפורש בכתב מ-Beachub או מבעל הזכויות בו.

 1. הגבלת אחריות

2.1. משתמש הקצה מסכים בזאת מפורשות כי השימוש באתר הוא על אחריותו וסיכונו הבלעדי.

2.2. בשום מקרה Beachub לא תהיה חבה בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד, תוצאתי ו/או עונשי, הנובע מהשימוש באתר זה.

2.3. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט המופעלים על ידי צדדים שלישיים. Beachub אינה אחראית לכל מצג ו/או תוכן, של אתרים אלו וכן אינה אחראית לדיוק, לנכונות, למהימנות, לשלמות ו/או לשימושיות של כל תוכן ומידע המופיע באתרים אלו. המשתמש מודע לכך שייתכן שביקור באתר אינטרנט שלינק אליו מופיע באתר יגרום לו לנזקים נוספים, לרבות וירוסים, רוגלות, ותוכנות זדוניות אחרות. אם המשתמש מחליט להיכנס לאתר אינטרנט של צד שלישי דרך לינק המופיע באתר, הוא עושה זאת על אחריותו הבלעדית כאשר כל הסיכונים בנוגע לכך עליו. Beachub לא תהא אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף, הפסד או אובדן שייגרם ו/או עלול היה להיגרם כתוצאה משימוש או כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע באתרי האינטרנט שתגיע אליהם באמצעות הקישורים באתר.

 1. מדיניות פרטיות וסודיות

3.1. כל פרטיו האישיים של המשתמש, שמסר במסגרת רישומו לאתר ושימושו באתר, ומידע שייאסף אודות דפוסי השימוש שלו יישמרו במאגרי המידע של Beachub.

3.2. על ידי הרשמה לאתר עם חשבון של פייסבוק, המשתמש מעניק לBeachub הרשאה לגשת ולהשתמש במידע שלו דרך חשבון זה, כפי שהותר על ידי פייסבוק, ולאחסן את אישורי ההתחברות על מנת לאפשר את השימוש באתר, בכפוף לכל תנאי השימוש של פייסבוק בנוסף לתנאי שימוש אלו.

3.3. בעצם הזנת הפרטים, המשתמש מצהיר כי אלו הפרטים שלו וכי הם נכונים, מדויקים ומלאים וכי כרטיס האשראי, הדואר האלקטרוני וקו הטלפון הינם בבעלותו. במידה והזמנה ו/או רכישה תבוצע ללא הפרטים הנכונים, המדויקים ו/או המלאים – Beachub תהא רשאית לבטל את ההזמנה או את הרכישה.

3.4. הגשת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית עפ”י חוק. Beachub תהא רשאית לנקוט בכל צעד משפטי, כולל פנייה לערכאות, כנגד מגישי פרטים כוזבים כולל תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לה בשל כך.

3.5. ל-Beachub ו/או למי מטעמה שמורה הזכות לבטל הזמנה ו/או רכישה מכל סיבה שהיא בכל עת ומבלי שתידרש לנמק.

3.6. Beachub תהא רשאית להשתמש בפרטיו האישיים של המשתמש ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש שלו באתר, בכפוף לכל דין, לרבות לצורך:
3.6.1 שימוש פנימי לצורך מימוש ההזמנה;
3.6.2. שיפור ותחזוקת השירותים, המידע והתכנים המוצעים באתר;
3.6.3. שינוי ו/או ביטול שירותים ותכנים הקיימים באתר;
3.6.4. שליחת הודעות בקשר לשירותי Beachub ו/או לאתר ולשימוש בו;
3.6.5. ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לצדדים שלישיים, ובלבד שהמידע כאמור יהיה אנונימי.

3.7. Beachub לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המשתמש אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש המשתמש לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר למעט חברת הסליקה וחברת האשראי לצורך מטרה זו.

3.8. Beachub לא תמכור ו/או תשכיר ו/או תעביר את פרטיו האישיים של המשתמש כפי שנמסרו לה על ידם, כולם או חלקם, לצד שלישי כלשהו, למעט לגוף מסונף אליה: חברת בת, חברת אם, חברה אחות, חברה בשליטה משותפת עם Beachub. אין באמור כדי למנוע מ-Beachub להעביר מידע סטטיסטי שאינו כולל פרטים מזהים לצדדים שלישיים.

3.9. למרות האמור לעיל, Beachub תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש הקצה ו/או בית העסק לצד שלישי במקרים הבאים:
3.9.1. כאשר התקבלה הסכמת המשתמש;
3.9.2. המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של Beachub, לפגוע בפעילות ו/או במוניטין של Beachub ו/או בצדדים שלישיים כלשהם.
3.9.3. במקרה שבו Beachub תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי.

3.10. פעילות האתר מבוצעת בסביבה מקוונת. לפיכך אין באפשרותה של Beachub להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי Beachub ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי Beachub.

3.11. Beachub דואגת כי מערכותיה ואתריה יתנהלו תחת רמה נאותה של אבטחת מידע. עם זאת, הרי שאין בה כדי להעניק חסינות מוחלטת בכל תנאי מפני חדירה ואין ביכולתה לצמצם את הסיכונים בחדירה בלתי מורשית לאתר.

3.12. Beachub תהא רשאית לעשות שימוש ב – “עוגיות (“cookies”) “על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמשתמש את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.

3.13. על מנת לאפשר למשתמש להתעדכן, מעת לעת Beachub תשלח הודעות באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה ע”י המשתמש ל-Beachub בעת פתיחת החשבון באתר. המשתמש מאשר בזאת ל- Beachub ו/או למי מטעמה לקבל הודעות דואר אלקטרוני ו/או הודעות Whatsapp ו/או הודעות SMS.

3.14. באם חפץ המשתמש להפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני או הודעות באמצעות הטלפון כאמור, ניתן לפנות למחלקת שירות הלקוחות של Beachub בכתובת הדואר האלקטרוני [email protected] ולבקש הסרה מרשימת התפוצה.

3.15. המשתמש מאשר לBeachub ו/או מי מטעמה לפנות אליו מעת לעת בהצעות שיווקיות ופרסומיות, לרבות באמצעות דיוור ישיר, הודעות Whatsapp, הודעות SMS, מערכת חיוג אוטומטי ו/או באמצעות כל דרך תקשורת אחרת כלשהי.

3.16. יתכן שהשרת המארח את האתר יהא ממוקם מחוץ לישראל.

3.17. Beachub רשאית לפרסם בערוצי השיווק שלה מידע ותמונות הודות אירוח של משתמש כזה או אחר במתחם Beachub.

 

ב. עסקאות

 1. ביצוע הזמנה להשכרת עמדת עבודה

1.1. ביצוע הזמנה תקנה למשתמש – לקוח יחיד (“מזמין העמדה”) זכות חוזית מוגבלת להשכרת עמדת עבודה במתחם Beachub, במועד ההזמנה בלבד.

1.2. מזמין העמדה נדרש לפתוח חשבון באתר Beachub או באתר צד ג’ בו עושה שימוש Beachub, כדי לקבל גישה לביצוע הזמנה.

1.3. הזכויות שמקנה כל הזמנה תהיינה כפופות לתנאי כל עסקה ולתנאי כל הזמנה, שיקבעו על ידי Beachub כפי שיופיעו בתנאי השימוש ובהצגת העסקה באתר. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התנאים המופיעים בהצגת העסקה באתר או בין התנאים הנאמרו למזמין בעל-פה בשיחת טלפון, תכריע Beachub בדבר התנאי שיגבר על פי שיקול דעתה הבלעדי, וקביעה זו תחייב.

1.4. שינויים או תיקונים בהצעה או בתנאים ובהתניות הכרוכים בה יתבצעו בכתב וייחתמו על ידי שני הצדדים. שינויים או התאמות אשר יתבצעו באופן חד-צדדי על ידי המזמין יהיו חסרי כל תוקף.

1.5. Day Pass מקנה זכות להשכרת עמדת עבודה מ 9:00 עד 17:00 ; Night Pass מקנה זכות להשכרת עמדת עבודה מ 17:00 עד 21:00.

1.6. המחיר בסוף השבוע עשוי להיות שונה מהמחיר באמצע השבוע, כמו המחיר במהלך היום לעומת במהלך הלילה.

1.7. השכרת עמדת עבודה מתייחסת לחלל המשותף.

1.8. הזמנת אורח לפגישה מחייבת הזמנת עמדת Networking זוגית, המושכרת לפי שעה.

 1. ביצוע הזמנה להשכרת חלל צוות

2.1. ביצוע הזמנה תקנה למשתמש – ישות (“מזמין חלל הצוות”) זכות חוזית מוגבלת להשכרת חלל צוות במתחם Beachub, במועד ההזמנה בלבד.

2.2. מזמין חלל הצוות נדרש לפתוח חשבון באתר Beachub או באתר צד ג’ בו עושה שימוש Beachub, כדי לקבל גישה לביצוע הזמנה.

2.3 אם נדרש תהליך פתיחת ספק מטעם הישות, יידרש תשלום מקדמה בגובה 30% מהעסקה, ושאר התשלום ישולם לפי שוטף +30.

2.4. הזכויות שמקנה כל הזמנה תהיינה כפופות לתנאי כל עסקה ולתנאי כל הזמנה, שיקבעו על ידי Beachub כפי שיופיעו בתנאי השימוש ובהצגת העסקה באתר. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התנאים המופיעים בהצגת העסקה באתר או בין התנאים הנאמרו למזמין בעל-פה בשיחת טלפון, תכריע Beachub בדבר התנאי שיגבר על פי שיקול דעתה הבלעדי, וקביעה זו תחייב.

2.5. ניתן לשכור חלל צוות במחזוריות של 4 שעות:
Half Day Pass: 9:00-13:00 / 13:00-17:00
Day Pass: 9:00-17:00
Evening: 17:00-21:00
Half Night Pass: 21:00-01:00 / 01:00-05:00
Night Pass: 21:00-05:00

2.6. המחיר בסוף השבוע עשוי להיות שונה מהמחיר באמצע השבוע, כמו המחיר במהלך היום לעומת במהלך הלילה.

 1. מימוש הזמנה

3.1. ע”י ביצוע הזמנה, המשתמש מסכים לנהוג על פי חוקי-הבית (“חוקי הבית”) של Beachub כפי שמפורטים בסעיף ב.3.2. ובסעיף ד.4.

3.2. הפרה של חוקי הבית של Beachub תעניק ל-Beachub ו/או למי מטעמה את הזכות להפסיק את החוזה בין המשתמש לבין Beachub ולבטל את ההזמנה ללא החזר כספי.

3.3. המזמין מאשר כי (“חוקי הבית”):
3.3.1. הוא האחראי הבלעדי לכל נזק, גניבה, אובדן ו/או פגיעה באדם או ברכוש בזמן שהותו במתחם Beachub. לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי Beachub.
3.3.2. הרחצה והגלישה אסורות מטעם Beachub, והן באחריות הרוחץ ו/או הגולש, לפי העניין, בלבד.
3.3.3. חל איסור על שתיית אלכוהול והכנסת מזון מן החי למתחם Beachub.
3.3.4. חל איסור על עישון במתחם Beachub המקורה.
3.3.5. חלל העבודה פועל במרחב הפתוח, בשטח ציבורי, ללא קירות, ולכן מושפע מגורמים חיצוניים, בלתי ניתנים לשליטה, כמו מזג האוויר והסביבה. Beachub לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמין בעקבות רעשי סביבה ו/או תנאי מזג האוויר ו/או מפגעי טבע שאינם בשליטתה. המזמין מסכים בזאת במפורשות ש (1) ביצוע הזמנה ו/או רכישה הינם באחריותו וסיכונו הבלעדי, (2) החזר כספי על ביטול הזמנה ו/או רכישה, מכל סיבה שהיא, יינתן על פי מדיניות הביטולים כפי שמוגדרת בסעיף ג’ ללא כל קשר לתנאי מזג האוויר, הטבע או הסביבה. למזמין לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי Beachub.
3.3.6. חלל העבודה מתקיים מצריכת חשמל עצמית והאינטרנט מסופק באמצעות טכנולוגיה מתקדמת המיושמת באזורים ללא תשתיות, בחסות SMBIT. לא תהיה למזמין כל טענה, תביעה או דרישה כלפי Beachub בכל הנוגע לאיכות האינטרנט ו/או לזמינות החשמל.

3.4. מבלי לפגוע באמור לעיל, במקרים בהם יאלץ Beachub לבטל הזמנה ו/או רכישה בשל תנאי מזג האוויר, הטבע ו/או הסביבה, בשל כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה, טרור, מגפה ו/או כל סיבה אחרת שהינה למען בטחונו האישי של המזמין או אינה מאפשרת את פעילות מתחם Beachub – יינתן החזר כספי מלא והמזמין מוותר על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי Beachub.

3.5. הזמנה הנה למימוש חד-פעמי, ולא ניתן לממשה יותר מפעם אחת. הזכות הנובעת מההזמנה גלומה בהזמנה המקורית בלבד, וכל העתק שלה הינו חסר כל תוקף ולא יקנה כל זכות. ייתכן שבעת מימוש ההזמנה יידרש המזמין להציג תעודה מזהה במתחם Beachub.

3.6. Beachub לא תהא אחראית לאובדן ו/או לגניבה ו/או לשכפול של הזמנה ו/או של מספרה הסידורי.

3.7. תוקפה של הזמנה תהא אך ורק למועד המסוים כפי שצוין בעת השלמת העסקה. לא ניתן יהיה לממש הזמנה שפג תוקפה והיא לא תקנה למזמין או לצד ג’ כל זכות מכל סוג, לרבות זכות להחזר כספי, בכפוף לכל דין. על כן, באחריות המזמין לממש את ההזמנה במועד הנבחר.

3.8. במידה ותחול טעות בתום לב, בתיאור השרות, בתנאי המכירה ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה, רשאית  Beachub לבטל את ההזמנה הספציפית או בעת לדרוש את השלמת היתרה, לפי העניין.

 1. רכישת מנוי – שירות מועדון חברים

4.1. רכישת מנוי שנתי תקנה למשתמש זכות חוזית מוגבלת הכוללת הטבות למימוש בעת ביצוע הזמנה ו/או רכישת שירותי צד ג’ המוצעים באתר של Beachub או במתחם Beachub, גישה לעמוד הקהילה הסגור והטבות נוספות כפי שיופיעו בעמוד העסקה באתר.

4.2. רכישת מנוי כרוכה בשמירת פרטי אשראי המזמין ע”י חברת הסליקה לצורך חיוב חודשי קבוע.

4.3. בגין עסקה לרכישת מנוי אשר מתבצעת במהלך חודש קלנדרי, התשלום הראשון, אשר יבוצע במועד רכישת המנוי, יכלול תשלום מלא בעבור מלוא תקופת החודש הקלנדרי.

 1. הזמנת פעילות (שירותי צד ג’)

5.1. למען הסר ספק, Beachub מעמידה לרשות צדדים שלישיים (“ספקי פעילות”) את האתר כבמה להציג את מרכולתם, ועל אף שמסיעת להם בשיווק ובמכירת השירותים, Beachub אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי כלפי הפעילויות – טיבן, איכותן, כדאיות העסקה ו/או התאמתן לצרכי המזמין. המזמין מסכים בזאת במפורשות שהשתתפות בפעילות ו/או בשירות המוצעים באתר ע”י צד ג’ הינם באחריותו וסיכונו הבלעדי.

5.2. הפעילויות באתר מוצגות בתום לב ובאחריות ספקי הפעילות, ואין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד Beachub לגבי אופיים, תכונותיהם, טיבם והתאמתם.  

5.3. המשתמש וספק הפעילות הינם האחראים הבלעדיים לכל התקשרות בינם דרך האתר של Beachub. המשתמש משחרר בזאת את Beachub מכל תביעה, דרישה, חבות הקשורים לכל פעילות ו/או שירות המוצע ע”י ספק פעילות, לכל פעולה של ספק הפעילות, לרבות כשל לפעול בהתאם לכל דין וכן כשל לקיים את תנאי ההזמנה.

5.4. ספק הפעילות יהיה האחראי הבלעדי לכל פגיעה, נזק, דרישה, חבות, הפסד, הוצאה, אובדן ו/או כל פגיעה אחרת ו/או תשלום אחר, שיגרמו למשתמש בשל הזמנת הפעילות.

5.5. המשתמש מוותר ומשחרר את Beachub ומי מטעמו מכל דרישה, טענה, תביעה, חבות, פגיעה, נזק, תביעה, דרישה, חבות, חסרון כיס, הפסד, הוצאה ו/או כל תשלום אחר.

5.6. Beachub לא נותנת חסות ולא אחראית לדיוק, לנכונות, לשלמות ולשימושיות של כל פעילות מטעם צד שלישי. בשום נסיבות, Beachub לא תהיה אחראית וכן לא תחוב בגין כל נזק ו/או הפסד שנגרמו בשל הסתמכות המשתמש ו/או המזמין על מידע שהושג דרך האתר. זוהי אחריותו של המשתמש להעריך את הדיוק, הנכונות, המהימנות, השלמות ו/או השימושיות של כל תוכן צד שלישי הקיים באתר.

5.7. הכרטיסים לפעילויות שניתן לרכוש באמצעות האתר אינם משקפים בהכרח את המחיר הנמוך ביותר בשוק עבור אותן פעילויות ובאחריותו של המשתמש לבדוק ולערוך השוואת מחירים.

5.8. אספקת הפעילות תבוצע על ידי ספק הפעילות ובאחריותו הבלעדית בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של הפעילות באתר.

5.9. הזכויות שמקנה כל הזמנה תהיינה כפופות לתנאי כל עסקה ולתנאי כל הזמנה, כפי שמופיעים בעמוד המכירה של הפעילות באתר.

 1. רכישת מוצר

6.1. למען הסר ספק, Beachub מעמידה לרשות צדדים שלישיים (“ספקי מוצרים”) את האתר כבמה להציג את מרכולתם, ועל אף שמסייעת להם בשיווק ובמכירת המוצרים, Beachub אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי כלפיהם – טיבם, איכותם, כדאיות העסקה ו/או התאמתם לצרכי הרוכש. הרוכש מסכים בזאת במפורשות שרכישת המוצרים המוצעים באתר ע”י צד ג’ הינם באחריותו וסיכונו הבלעדי.

6.2. המוצרים באתר מוצגים בתום לב ובאחריות ספקי המוצרים, ואין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד Beachub לגבי אופיים, תכונותיהם, טיבם והתאמתם.  

6.3. המשתמש וספק המוצרים הינם האחראים הבלעדיים לכל התקשרות בינם דרך האתר של Beachub. המשתמש משחרר בזאת את Beachub מכל תביעה, דרישה, חבות הקשורים לכל מוצר המוצע ע”י ספק מוצרים, לכל פעולה של ספק המוצרים, לרבות כשל לפעול בהתאם לכל דין וכן כשל לקיים את תנאי הרכישה.

6.4. ספק הפעילות יהיה האחראי הבלעדי לכל פגיעה, נזק, דרישה, חבות, הפסד, הוצאה, אובדן ו/או כל פגיעה אחרת ו/או תשלום אחר, שיגרמו למשתמש בשל הזמנת הפעילות.

6.5. המשתמש מוותר ומשחרר את Beachub ומי מטעמו מכל דרישה, טענה, תביעה, חבות, פגיעה, נזק, תביעה, דרישה, חבות, חסרון כיס, הפסד, הוצאה ו/או כל תשלום אחר.

6.7. Beachub לא נותנת חסות ולא אחראית לדיוק, לנכונות, לשלמות ולשימושיות של כל מוצר מטעם צד שלישי. בשום נסיבות, Beachub לא תהיה אחראית וכן לא תחוב בגין כל נזק ו/או הפסד שנגרמו בשל הסתמכות הרוכש על מידע שהושג דרך האתר. זוהי אחריותו של הרוכש להעריך את הדיוק, הנכונות, המהימנות, השלמות ו/או השימושיות של כל מוצר מטעם צד שלישי המוצע באתר.

6.8 המוצרים שניתן לרכוש באמצעות האתר אינם משקפים בהכרח את המחיר הנמוך ביותר בשוק עבור אותם מוצרים ובאחריותו של הרוכש לבדוק ולערוך השוואת מחירים.

6.9. אספקת המוצרים תבוצע על ידי ספק המוצרים ובאחריותו הבלעדית בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של הפעילות באתר.

6.10. הזכויות שמקנה כל רכישה תהיינה כפופות לתנאי כל עסקה ולתנאי כל רכישה, כפי שמופיעים בעמוד המכירה של המוצרים באתר.

 1. קופונים

7.1. ל-Beachub ו/או מי מטעמה זכות להציע למשתמש מפעם לפעם ולפי שיקול דעתה, באמצעות האתר או בכל דרך אחרת, קופונים (“קופונים”) אשר יכולים להקנות הנחות מסוימות בביצוע הזמנה ו/או רכישה, הכל כפי שיצוין בהודעת ההצעה של אותו הקופון ובטווח התאריכים המוגדר בהודעת ההצעה או על גבי הקופון. לBeachub  זכות להציע את הקופונים למשתמשים מסוימים לשימושם בלבד ו/או לקבוצה מסוימת של משתמשים לשימוש המשתמשים הנמנים על אותה קבוצה בלבד ו/או לכל משתמשי הקצה.

 1. תשלום

8.1. המחירים המוצגים באתר (כולל בשקלול של כל הנחה עקב השימוש בקופון) כוללים מע”מ וכל מס אחר ומהווים את המחיר הסופי אותו ישלם משתמש הקצה עבור השירות, ככל שהדבר מחויב על-פי הדין, אלא אם צוין אחרת במפורש.

8.2. ביצוע הזמנה מחייבת בתשלום מלוא הסכום על ידי הרוכש, אלא אם כן סוכם אחרת בהתכתבות במייל בין המזמין ל-Beachub.

8.3. חיוב הרוכש יתבצע על ידי Beachub במועד ההזמנה, וזאת באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר באתר. במידה ולא נמסרו פרטים מלאים או מדויקים – Beachub רשאית לבטל הזמנה.

8.4. במקרה בו חברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את התחייבויותיו של הרוכש, תבוטל ההזמנה, והרוכש יחויב בדמי ביטול בגובה 5% מהעסקה.

8.5. אישור בדבר אישור ההזמנה ופרטי העסקה לאחר השלמת העסקה יישלח באמצעות הדואר האלקטרוני שהזין המשתמש באתר.

ג. ביטולים

 1. ביטול הזמנת עמדת עבודה

1.1. ביטול הזמנת עמדת עבודה יבוצע על ידי בקשה יזומה של המזמין שתשלח לכתובת [email protected]

1.2. מדיניות הביטולים, בכפוף לאי מימוש ההזמנה:
1.2.1. שבעה ימים קלנדריים לפני מועד ההזמנה – יושב למזמין הסכום ששולם בגין ההזמנה בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה;
1.2.2. ארבעה ימים קלנדריים לפני מועד ההזמנה – יושב למזמין הסכום ששולם בגין ההזמנה בניכוי דמי ביטול בשיעור של 50% מסכום העסקה;
1.2.3. 48 שעות לפני מועד ההזמנה – חיוב מלא, למעט (1) מקרה בו במועד ההזמנה הוגדר סגר מלא על המשק בשל משבר הקורונה, שאינו מאפשר את פעילות מתחם Beachub , (2) תנאי מזג האוויר לא יאפשרו את פעילות מתחם Beachub , (3) מקרה בו חלה חובת בידוד, בהצגת אישור חובת בידוד ממשרד הבריאות בלבד.

1.3. לא תינתן אפשרות של ביטול הזמנה ו/או החזר כספי חלקי או מלא לאחר מימושה.

1.4.1. שינוי מועד ההזמנה עד 48 שעות לפני מועד ההזמנה – ללא עלות.
1.4.2. שינוי מועד ההזמנה פחות מ-48 שעות לפני מועד ההזמנה כרוך בעלות של 15 ש”ח.

 

 1. ביטול הזמנת חלל צוות

2.1. ביטול הזמנת עמדת עבודה יבוצע על ידי בקשה יזומה של המזמין שתשלח לכתובת [email protected].

2.2. מדיניות הביטולים, בכפוף לאי מימוש ההזמנה:
2.2.1. 14 ימים קלנדריים לפני מועד ההזמנה – יושב למזמין הסכום ששולם בגין ההזמנה בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה;
2.2.2. 7 ימים קלנדריים לפני מועד ההזמנה – יושב למזמין הסכום ששולם בגין ההזמנה בניכוי דמי ביטול בשיעור של 50% מסכום העסקה;
2.2.3. 4 ימים קלנדריים לפני מועד ההזמנה – חיוב מלא, למעט (1) מקרה בו במועד ההזמנה הוגדר סגר מלא על המשק בשל משבר הקורונה, שאינו מאפשר את פעילות מתחם Beachub , (2) תנאי מזג האוויר לא יאפשרו את פעילות מתחם Beachub , (3) מקרה בו אחד או יותר מחברי הצוות מחויב בבידוד, בהצגת אישור חובת בידוד ממשרד הבריאות בלבד, ואז הביטול אינו כרוך בעלות ו/או בדמי ביטול, למעט כיסוי התשלום עבור הקייטרינג, בהתאם להזמנה.

2.3. לא תינתן אפשרות של ביטול הזמנה ו/או החזר כספי חלקי או מלא לאחר מימושה.

 

 1. ביטול מנוי

3.1. ביטול מינוי שנתי וקבלת החזר כספי על ידי משתמש יתאפשרו רק לאחר שליחת הודעת דואר אלקטרוני לכתובת [email protected] ובלבד שביטול כאמור התבצע תוך 14 ימים ממועד התשלום, ובניכוי 5% או 100 ש”ח, לפי הנמוך משניהם, בתוספת עלויות הביטול של חברת האשראי, אם יהיו כאלה.

 

 1. ביטול הזמנת שירותי צד ג’

ביטול הזמנת פעילות

4.1. ביטול הזמנת פעילות יבוצע על ידי בקשה יזומה של המזמין שתשלח לכתובת [email protected]

4.2. מדיניות הביטולים, בכפוף לאי מימוש ההזמנה:
4.2.1. שבעה ימים קלנדריים לפני מועד ההזמנה – יושב למזמין הסכום ששולם בגין ההזמנה בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה;
4.2.2. ארבעה ימים קלנדריים לפני מועד ההזמנה – יושב למזמין הסכום ששולם בגין ההזמנה בניכוי דמי ביטול בשיעור של 50% מסכום העסקה;
4.2.3. 48 שעות לפני מועד ההזמנה – חיוב מלא, למעט (1) מקרה בו במועד ההזמנה הוגדר סגר מלא על המשק בשל משבר הקורונה, שאינו מאפשר את פעילות מתחם Beachub , (2) תנאי מזג האוויר לא יאפשרו את פעילות מתחם Beachub , (3) מקרה בו חלה חובת בידוד, בהצגת אישור חובת בידוד ממשרד הבריאות בלבד.

4.3. לא תינתן אפשרות של ביטול הזמנה ו/או החזר כספי חלקי או מלא לאחר מימושה.

ביטול רכישת מוצר

4.4. לא תינתן אפשרות של ביטול הזמנה ו/או החזר כספי חלקי או מלא לאחר שהחל הטיפול בהזמנה ונחסמה האפשרות לערוך אותה דרך המערכת.

ד. מתחם Beachub

 1. ימי ושעות הפעילות

1.1. ימי הפעילות של החלל המשותף ושל חללי הצוותים כפי שמוגדרים באתר של Beachub והם עשויים להשתנות מעת לעת.

 1. חללי העבודה

2.1. החלל המשותף – להשכרת עמדות עבודה אישיות או קבוצתיות (עד ארבעה אנשים), המושכר ליום / לילה, כפי שמפורט בסעיף ב.1.5.

2.2. חלל הישיבות – חלל צוות המיועד לעד 8 אנשים, המושכר כיחידה אחת לחצי יום / יום / ערב / חצי לילה / לילה, כפי שמפורט בסעיף ב.2.5.

2.3. חלל הסדנאות – חלל צוות המיועד לעד 20 אנשים, המושכר כיחידה אחת לחצי יום / יום / ערב / חצי לילה / לילה, כפי שמפורט בסעיף ב.2.5.

 1. מטבח

3.1. המטבח ב-Beachub הינו צמחוני/טבעוני. חל איסור על הכנסת ואכילת אוכל מן החי במתחם Beachub, למעט מוצרי חלב.

3.2. שירותי האוכל הינם בתוספת תשלום.

3.3. אין במתחם Beachub מיקרוגל לשימוש עצמי.

 1. חוקי הבית של Beachub

4.1. חל איסור על הכנסת ו/או אכילת אוכל מן החי במתחם Beachub, למעט מוצרי חלב.

4.2. חל איסור על הכנסת ו/או צריכת משקאות אלכוהוליים במתחם Beachub.

4.3. חל איסור על העישון במתחם המקורה של Beachub.

4.4. הרחצה והגלישה אסורות מטעם Beachub והיא באחריות הרוחץ או הגולש, לפי העניין, בלבד.

בואו לביצ’האב – חלל העבודה ומתחם-הבריאות העסקית על חוף הים בג’יסר א-זרקא